รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 2/2566