ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2564