ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบเพิ่มเติม)

ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบเพิ่มเติม) ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 15/2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566