Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ ๑๙ ให้กับ ครู อาจารย์ และนักเรียนในสถานศึกษาที่สนใจในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…     ถ้าเราให้เกียรติกัน” ในวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : NCSA Thailand เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เสริมความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์พร้อมเรียนรู้วิธีรับมือเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ขอท่านประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ ๑๙ ให้กับ ครู และนักเรียนในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ดังกล่าว โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2