การประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.O (PMQA 4.O)

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.O (PMQA 4.O) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง