การออกนิเทศให้คำปรึกษา การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้ นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วย นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ นายมณี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง และนายชนะศักดิ์ พลนุ้ย นักทรัพยากรบุคคล ออกนิเทศให้คำปรึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา