ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วย นายปรีชา มากมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง และนายชนะศักดิ์ พลนุ้ย นักทรัพยากรบุคคล ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนปัญญาวุธ