การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  นางอุไร  พรหมปาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดในการการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่สถานศึกษา  ทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง  ผ่านระบบ GoogleMeet  ร่วมกับศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และคณะครูในสังกัดทุกโรงเรียน ณ  ห้องประชุม  ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจังหวัดพัทลุง