การขอเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 1O มิถุนายน 2565  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เข้าร่วมประชุมการขอเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติในการเปิดรับนักท่องเที่ยว (Standard Operation Procedure : SOP) ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมี นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุม