การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 มิถุนายน 2565  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่  5/2565 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ชั้น 2  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง