ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยนางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง