การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ในส่วนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

วันที่  28  เมษายน 2565 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  (ในส่วนงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565)  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และผู้อำนวยการกลุ่ม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง