ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นที่ 26 เมษายน 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วย นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง นางสาวอารีย์ เขียวชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑,๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม