การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ครั้งที่  3/2565  ผ่านระบบ  Video  Conference 

วันที่ 5 เมษายน 2565  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่  3/2565ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ชั้น 2  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง