การประชุมชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ  4.O  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.O ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ชั้น 3  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง