ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วย นางอุไร พรหมปาน และนางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ผู้อำนวยการกลุ่มและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2565 เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 6 ในเรื่องความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ชั้น 3