โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563 – 2567) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โณงเรียนดอนศาลานำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563 – 2567) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563