โรงเรียนปัญญาวุธ

โรงเรียนปัญญาวุธเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)