โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์