โรงเรียนเขาชัยสน

โรงเรียนเขาชัยสน จัดกิจกรรมวันวิชาการ บูรณาการวันวิทยาศาสตร์