โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้รับรางวัลพระราชทานกลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ