โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม เป็นตัวแทนนางปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท