อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี โดยท่านวิทยากร นายประกอบ ทองคำ มาให้ความรู้การจัดทำแผนและทำกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ