สรุปข้อมูลการรายงานผ่านระบบ E-COVID19 Report (สัปดาห์ที่22)

สรุปข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ E-COVID19 Report
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ข้อมูลครั้งที่ 22 (วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2565) ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยศูนย์เฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สพม.พัทลุง