ยื่นคำร้องจัดหาที่เรียน (รอบสอง) ปีการศึกษา 2565

ยื่นคำร้องจัดหาที่เรียน (รอบสอง) ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนต่อและมีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจัดหาที่เรียนให้ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565

ยื่นคำร้องผ่าน Google Form สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/gAwrwauZr6gyAVgw9

ยื่นคำร้องผ่าน Google Form สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://forms.gle/HitgUfd6JHQyiHL58