การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงคืข้อย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้ยื่นคำขอร้องขอย้ายพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้