ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต จึงขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล จากเดิมภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นภายในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ Facebook : “บ้านเมืองสุจริต” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5490 ถึง 5494