ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกในกิจกรรมกษ์ดวงตา บิดา – มารดา ข้าราชการไทย”

ด้วยโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ ได้ทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อทำการเบิกจ่ายตรง เป็นค่ารักษาผ่าตัดโรตต้อกระจกให้กับข้าราชการทุกสังกัด รวมถึงบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส) โดยโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ได้มอบหมายให้หน่วยคัดกรองเคลื่อนที่เป็นผู้ออกพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หากสนใจสามารถลงทะเบียนไว้ในแบบฟอร์มที่แนบมาให้ แล้วแจ้งกลับมายังผู้ประสานงานภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อการจัดลำดับผู้มาใช้บริการ ซึ่งกำหนดตรวจคัดกรองเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง

ติดต่อผู้ประสานงาน : กันยา เสือประสงค์ (ปู)

เบอร์โทรติดต่อ : 092-956-5167, 084-068-1763

E-maill : kanyaseuxprasngkh@gmail.com