ลดใช้พลังงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ การลดใช้พลังงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง