นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้จัดทำนโยบายของสำนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับนโยบายแผนในระดับต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประเด็นกลยุทธ์และจุดเน้น ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

วิสัยทัศน์(Vision)

“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
 2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
 3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น มีความเป็นมืออาชีพปรับตัวได้ทัน
  ต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานตาม
  หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 3. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
 4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถวางแผนในการศึกษาต่อ
  เพื่อการมีงานทำ
 5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
 6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถสูง มุ่งมั่น มีความเป็นมืออาชีพ ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategies)

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดตามลิงค์ข้างล่าง