สพม.พัทลุง ประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมผลการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อติดตามการดําเนินงานการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2564 จึงให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง) เตรียมเอกสารและหลักฐานในการรับการตรวจ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการ สพม.พัทลุง นางสุกัญญา สพม.พัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และนางปวีณ์นุช จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมกับคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายธีร์ ภวังคนันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคูาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง) ชั้น 3 หมู่ที่ 9 
ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110

เบอร์โทร : 063-0810910

Adding an RSS feed to this site’s homepage is not supported, as it could lead to a loop that slows down your site. Try using another block, like the Latest Posts block, to list posts from the site.