ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (The Nineteenth International Junior Science Olympiad : 19th IJSO)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 19 (The Nineteenth International Junior Science Olympiad : 19th IJSO) บัดนี้ การรับสมัครจะสิ้นแล้วและได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่ที่มีสิทธิ์เข้าสอบและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปีกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (The Nineteenth International Junior Science Olympiad : 19th IJSO) จำนวน 419 คน

รายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และจะดำเนินการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.10 น. ณ โรงเรียนควนขนุน ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย และผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ ห้องสอบ เวลา 07.30 – 08.30 น.