ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)และราคากลาง