สรุปข้อมูลการรายงานผ่านระบบ E-COVID19 Report (สัปดาห์ที่11)

สรุปข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ E-COVID19 Report
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ข้อมูลครั้งที่ 11 (วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2565)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยศูนย์เฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สพม.พัทลุง