รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน

                ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 2 อัตรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ดำเนินการรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

               บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัด ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

               1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ตรวจพบ

               2. วันเวลาและสถานที่ในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศ สพม.พัทลุง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน