ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน

          ตาม ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประกาศ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และดำเนินการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565  ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง โดยเรียงตามลำดับที่ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนั้น

           บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เว้นแต่จะมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าวครั้งใหม่หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจ้างในตำแหน่งนี้เป็นอย่างอื่นเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี หรือมีกรณีใดกรณีหนึ่งรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน