ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง  การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประกาศการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้