ประกาศ ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทราบหากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรง ตำแหน่งที่ว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมหลักฐานประกอบกรพิจารณาและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินองค์ประกอบการย้าย และความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๑๑ ชุด ส่งมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย