ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นายมณี เรืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง