ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ฉบับภาษาจีน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง