โรงเรียนหารเทรังสีประชาสรรรค์ ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน