โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือใหม่