แบบสอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณ์ เพื่อการทำวิจัย

แบบสอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณ์ เพื่อการทำวิจัยระดับเขตพื้นที่ และเพื่อการวิเคราะห์ SWOT

1.เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ร้อยละ 100
https://forms.gle/jXYm32YLf7PPgiDA8

2.เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน คุณครูร้อยละ 30 ของครูทั้งหมด
https://forms.gle/mTozwgTK2RbHjE5M7