แนวทางการดำเนินงาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นเอกสารแนวทางในการดําเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและทางราชการ แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง