แต่งตั้งคณะกรรมการมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 14.20 – 16.00 น. โรงเรียนป๋าพะยอมพิทยาคม สังกัด สพม.พัทลุง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการครูทำหน้าที่มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งในภาคเรียนนี้มีรายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินทุน จำนวน 177 คน คนละ 1,500 บาท การจัดมอบเงินทุนในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคาร 5 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด