เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง”

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จึงขอส่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน