สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566

สำเนารายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 2/2566 วันอังคาร ที่  9  พฤษภาคม  2566 ณ  ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง