สพม.พท ลงตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวล1 08.30 – 16.30 น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานคารณ์การแพร่ระนาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 โรงเรียนที่ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศฯ มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ On site ได้แก่ โรงเรียนปัญญาวุธ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร และโรงเรียนตะแพนวิทยา