ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนสีเขียว

นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.พัทลุง นางอุไร พรหมปาน รองผอ.สพม.พัทลุง นางสุกัญญา ศิริชุม ผอ.สพม.พัทลุง และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และโรงเรียนสตรีพัทลุง