ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 2

ตามที่สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยยาลัยรามคำแหง ได้รับอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการศึกษาภาคพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้น

เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา โครงการฯ ขอสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะเริ่มเรียนในเดือน ตุลาคม 2565

ตามเอกสารที่แนบมาด้วย